List gończy

List Gończy stosowany jest w celu poszukiwania i ujęcia osoby, wobec której wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Warunkiem wydania listu gończego, jest ukrywanie się podejrzanego.

Umowa dożywocia, a zachowek

Osoby, które zamierzają za życia przenieść nieruchomość na rzecz innej osoby, a jednocześnie chcą wyłączyć możliwość dochodzenia od nabywcy zachowku, powinny rozważyć podpisanie umowy dożywocia.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Wyrok w sprawie karnej, skazujący na karę pozbawienia wolności, w przekonaniu wielu oznacza bezwzględny obowiązek wykonania tej kary w całości. Jest to oczywiście reguła w sprawach karnych, natomiast w kodeksie karnym zawarte zostały regulacje, które wynagradzają określoną kategorię skazanych

Odpowiedzialność członka zarządu w sp. z o.o.

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponosi w pewnych sytuacjach solidarną ze spółką oraz innymi członkami zarządu (w przypadku zarządu wieloosobowego) odpowiedzialność za jej zobowiązania.

Kiedy zarząd nie może reprezentować spółki?

Naruszenie zasad reprezentacji w zależności od konfiguracji, może okazać się dotkliwe zarówno dla stron umowy jak również członka zarządu. Dla kontrahenta wadliwie reprezentowanej spółki może to w pewnych sytuacjach oznaczać brak skutków prawnych dokonanej czynności, a dla członka zarządu skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą lub karną za działanie na szkodę spółki.

Ile może trwać areszt tymczasowy?

Areszt tymczasowy jest najdotkliwszą formą zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego. Zasadą jest, że powinno się po niego sięgać w ostateczności, gdy inne środki zapobiegawcze (np. dozór albo poręczenie) nie są wystarczające.

Dozór elektroniczny

edług informacji opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (stan na dzień 23 marca 2020 roku) w ramach systemu dozoru elektronicznego karę odbywa prawie 5 tys. osób…

Przedawnienie roszczeń

W związku z powyższą nowelizacją może powstać wątpliwość, który termin będzie miał zastosowanie np. w sytuacji gdy umowa była zawarta przed datą wejścia w życie nowelizacji, a spór powstał po tej dacie

Czym jest data wymagalności?

Przyjmuje się, że data wymagalności nie daje się formułować w regułę ogólną, ponieważ dla różnych stosunków prawnych i dla różnych roszczeń może być zróżnicowana.