Windykacja karna

Windykacja karna jest usługą prawną Kancelarii Adwokata Patricka Wilhelmsen, skierowaną do Wierzycieli (w szczególności instytucji prowadzących działalność finansową albo quasi finansową, m.in.: Banków, Towarzystw Ubezpieczeniowych, firm Faktoringowych, Pożyczkowych oraz Leasingowych) dysponujących nieściągalnymi należnościami względem ściśle określonej kategorii Dłużników.  Warunkiem skorzystania z tzw. Windykacji Karnej jest, aby Dłużnik dopuścił się względem Wierzyciela działania noszącego znamiona powiązanego z długiem przestępstwa. Najczęściej będzie to przestępstwo oszustwa, oszustwa kapitałowego, wyłudzenia kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji bankowej, dotacji, subwencji, finansowania, odszkodowania itp. przez oszukańcze poczynania. Niekiedy może to być także sytuacja, w której Dłużnik świadomie wyzbywa się swojego majątku na wszelkie możliwe sposoby lub przenosi go na nowy podmiot, czym udaremnia lub uszczupla możliwość zaspokojenia Wierzyciela.

Windykacja karna wykorzystuje regulacje kodeksu karnego oraz szerokie kompetencje przyznane organom ścigania w przepisach kodeksu postepowania karnego, w celu dochodzenia należności od nieuczciwego Dłużnika. Kompetencje te wykraczają poza standardowe możliwości postępowania cywilnego (egzekucyjnego). Przepisy kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania karnego zastrzegają na rzecz organów ścigania kompetencje, które w pewnych obszarach wykraczają poza możliwości komornika sądowego, działającego każdorazowo na podstawie i w granicach powierzonego mu tytułu wykonawczego (np. wyroku sądu cywilnego) oraz z opóźnieniem wywołanym trwającym niekiedy wiele lat postępowaniem cywilnym.

Zatrzymanie rzeczy albo zabezpieczenia majątkowe stosowane na etapie postępowania przygotowawczego, w celu zabezpieczenia środków kompensacyjnych (odszkodowania) albo zwrotu pokrzywdzonemu korzyści majątkowej jaką sprawca osiągnął z popełnionego przestępstwa, to jedne z wielu możliwości, jakie dają nam przepisy kodeksu postępowania karnego. Odpowiednio sformułowane w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa wnioski dowodowe, doprowadzić mogą do ujawnienia i zabezpieczenia majątku Dłużnika, a ostatecznie do zaspokojenia należności Wierzyciela. 

Doświadczenie pokazuje, że pokrzywdzonym Wierzycielom znacznie bardziej zależy na odzyskaniu straconych środków, niż na surowym karaniu nieuczciwych Dłużników. Przepisy kodeksu karnego ulgowo traktują sprawców, którzy dobrowolnie naprawili szkodę wyrządzoną przy popełnieniu przestępstw z art. 296 kk lub art. 299-305 kk. Sąd może, wobec tego typu sprawców zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Daje to pole do negocjacji oraz mediacji z postawionym w stan oskarżenia Dłużnikiem. Kancelaria Adwokata Patricka Wilhelmsen ma doświadczenie w karnej „windykacji” należności.

Przeprowadzenie profesjonalnej windykacji karnej, nie jest możliwe przy wykorzystaniu firm windykacyjnych niekorzystających z profesjonalnych usług prawnych (np. adwokatów albo radców prawnych). Udział pełnomocnika w postępowaniu karnym obwarowany jest przymusem adwokacko – radcowskim. Zgodnie z art. 88. § 1. Pełnomocnikiem może być adwokat, radca prawny lub radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Kontakt i lokalizacja kancelarii

Kancelaria Adwokacka Patrick Wilhelmsen

Lokalizacja: Rozbrat 34/36 lok. 95, 00 – 429 Warszawa

Filia w Piasecznie: Zaleśna 20, 05-502 Piaseczno

508 920 164

adwokat@wilhelmsen.com.pl