Rodo

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: jako Rozporządzenie RODO) informuję, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest adwokat Patrick Wilhelmsen prowadzący kancelarię adwokacką z siedzibą w Warszawie (00-429), ul. Rozbrat 34/36 lok. 95, NIP: 113-271-96-97, tel +48 22 622 68 76, +48 22 629 74 40, email: adwokat@wilhelmsen.com.pl.
  2. Podstawa prawna i cel przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i f) Rozporządzenia RODO, w celu wykonywania umów o świadczenie usług adwokackich, w myśl przepisów ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.
  3. Prawnie uzasadniony interes. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest realizacja zadań określonych w art. 4 Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.
  4. Odbiorcy danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych powierzonych Administratorowi mogą być: sądy, organy władzy państwowej i samorządowej, strony i uczestnicy postępowania, podmioty publiczne w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, a na zasadach określonych w Rozporządzeniu RODO, także podmioty z Państw spoza UE.
  5. Okres przechowywania danych osobowych. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji usług prawnych na rzecz osoby, której dane są przechowywane, nie dłużej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończyła się realizacja celu przetwarzania, w szczególności w którym dokonano ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczenia.
  6. Prawo dostępu. Osoba, której dane osobowe są przez Administratora przechowywane może żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych. Przysługuje jej również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ograniczenie lub wyłączenie prawa do przetwarzania przez Administratora danych osobowych może skutkować niemożnością realizacji celu przetwarzania, a w szczególności uniemożliwić realizację umowy o świadczenie usług adwokackich.
  7. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod tel +48 22 622 68 76, +48 22 629 74 40, email: adwokat@wilhelmsen.com.pl albo pocztą tradycyjną pod adresem: ul. Rozbrat 34/36, lok. 95, 00-429 Warszawa.
  8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax: 22 531-03-01.

Kontakt i lokalizacja kancelarii