Prawo Karne

Kancelaria Adwokata Patricka Wilhelmsen podejmuje się obrony podejrzanych i oskarżonych w postępowaniach karnych nadzorowanych albo prowadzonych przez prokuratury wszystkich szczebli, jak też prowadzonych przez policję oraz finansowe organy postępowania przygotowawczego, zaś na dalszym etapie postępowania również przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym. Obrony interesów osoby podejrzanej lub podejrzanego podejmuję się już od wczesnych etapów postępowania karnego, również bezpośrednio po zatrzymaniu.

Jako pełnomocnik podejmuje się także reprezentacji osób pokrzywdzonych przestępstwem, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych oraz oskarżycieli subsydiarnych, a także występuję jako pełnomocnik świadka, jeżeli wymaga tego ochrona interesów świadka w toczącym się postępowaniu.

Reprezentacja klientów w sprawach karnych świadczona jest w zakresie kompleksowym i obejmuje wszystkie przestępstwa stypizowane w kodeksie karnym, przy czym zasadniczy obszar praktyki skoncentrowany jest na przestępstwach tzw. białych kołnierzyków (white- collar crime). Kancelaria Adwokata Patricka Wilhelmsen zajmuje się między innymi obroną w sprawach dotyczących przestępstw:

1)      przeciwko obrotowi gospodarczemu niegospodarność, łapownictwo gospodarcze, oszustwo kredytowe, wyłudzenie odszkodowania, zmowy przetargowe, udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzycieli, faworyzowanie wierzycieli, pranie brudnych pieniędzy;

2)      przeciwko wiarygodności dokumentów  fałszerstwo dokumentów (tzw. fałsz materialny), poświadczenie nieprawdy (tzw. fałsz intelektualny), poświadczenie nieprawdy w fakturze, a także użycie podrobionego albo sfałszowanego dokumentu;

3)      przeciwko ochronie informacji 

ujawnienie lub wykorzystanie tajemnicy służbowej, nielegalne uzyskanie informacji;

4)      przeciwko wymiarowi sprawiedliwości  składanie fałszywych zeznań, składanie fałszywego oskarżenia, tworzenie fałszywych dowodów;

5)      przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi  fałszowanie pieniędzy, innych środków płatniczych i papierów wartościowych;

6)      uregulowanych w pozakodeksowych przepisach karnych.

Kancelaria Adwokata Patricka Wilhelmsen ma doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych skarbowych w zakresie najczęściej popełnianych przestępstw / wykroczeń skarbowych dotyczących m.in.: (a) uchylania się od opodatkowania; (b) podania nieprawdy lub zatajenie prawdy w deklaracjach podatkowych; (c) uporczywego niewpłacania podatków w terminie; (d) wystawiania nierzetelnych faktur oraz posługiwania się nimi; (e) niewpłacenia przez płatnika pobranego podatku w terminie.

Kontakt i lokalizacja kancelarii

Kancelaria Adwokacka Patrick Wilhelmsen

Lokalizacja: Rozbrat 34/36 lok. 95, 00 – 429 Warszawa

Filia w Piasecznie: Zaleśna 20, 05-502 Piaseczno

508 920 164

adwokat@wilhelmsen.com.pl