Prawo w e-commerce

Kancelaria Adwokacka adwokata Patricka Wilhelmsen oferuje kompleksowe wsparcie prawne dla podmiotów dokonujących sprzedaży swoich towarów i usług w sieci w tzw. branży e-commerce. Swoje usługi kierujemy zarówno do podmiotów rozpoczynających dopiero prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie, jak też do podmiotów już istniejących, którzy chcą zadbać o pełną zgodność prowadzonej działalności z przepisami prawa.  Prawo e-commerce to określenie obejmujące wszystkie najważniejsze regulacje związane ze oferowaniem towarów i usług w Internecie, a dotycząca takich kwestii jak m.in.: ochrona praw konsumentów, w tym dopełnienie wszelkich obowiązków o charakterze informacyjnym, zgodność z przepisami regulującymi zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, regulującymi zasady organizacji loterii i konkursów, zgodność z zasadami uczciwej konkurencji, prawa autorskie oraz prawo własności przemysłowej (znaki towarowe), a także ochrona danych osobowych (RODO).

Nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z wyżej wskazanych przepisów niejednokrotnie wiąże się z dolegliwymi dla przedsiębiorców konsekwencjami, w tym karami o charakterze administracyjnym, koniecznością zapłaty odszkodowania, a niekiedy także sankcją karną. W przypadku sporu z konsumentem, to na przedsiębiorcy ciąży ciężar udowodnienia, iż pouczył on konsumenta o przysługujących mu prawach, a ewentualne braki w pouczeniach wywołać mogą negatywne skutki dla przedsiębiorcy. 

Niewłaściwy regulamin może być narządzeniem wykorzystywanym przez konkurencję lub coraz to bardziej świadomych konsumentów. Wychodząc naprzeciw temu, aby zapewnić pełną zgodność działalności naszych Klientów z przepisami prawa w tym dynamicznie rozwijającym się obszarze, Kancelaria Adwokacka adwokata Patricka Wilhelmsen w Warszawie i Piasecznie oferuje swoim klientów następujące usługi:

Regulamin Sklepu Internetowego i Polityka Prywatności:

Oferujemy pomoc w tworzeniu wymaganych prawem dokumentów związanych z prowadzeniem sklepu internetowego oraz każdej innej działalności usługowej w Internecie. Pomożemy w sporządzeniu polityki prywatności oraz regulaminu sklepu internetowego zawierającego wszystkie wymagane prawem pouczenia oraz informacje dla konsumentów. Wyjaśnimy w jakich przypadkach Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy, a w jakich sytuacjach uprawnienie do będzie wyłączone, kto ponosi koszty zwrotu towaru, jaka jest odpowiedzialność spedytora oraz w jaki sposób przedsiębiorca może bronić swoich racji w sporze z konsumentem.

Tworzenia regulaminu sklepu internetowego oraz polityki prywatności.

Tworzenia regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

Oceny prawnej zawartości strony internetowej istniejącego sklepu internetowego, w tym oceny zgodności z przepisami regulaminów i polityk prywatności.

Opracowywania procedur reklamacyjnych towarów i usług

Reklamacje i Ochrona Konsumentów:

Oferujemy profesjonalne wsparcie prawne w sprawach związanych odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady, gwarancji oraz odpowiedzialności kontraktowej na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Oferujemy usługi w następującym zakresie:

 

Reprezentacja przedsiębiorców w sprawach dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Reprezentacja przedsiębiorców przy rozpatrywaniu reklamacji towarów i usług zgłoszonych przez nabywców. Istnieje możliwość stałej współpracy m.in. w ramach obsługi spraw reklamacyjnych.

Przygotowywanie dokumentacji oraz warunków umów związanych ze sprzedażą towarów i usług w Internecie.

Ocena dokumentacji przedsiębiorcy pod kątem istnienia klauzul niedozwolonych (abuzywnych) oraz prowadzenie spraw o uznanie danego postanowienia za niewiążące.

Reprezentacja przed Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w sprawach o udzielenie wyjaśnień lub informacji w związku z wystąpieniem rzecznika.

Reprezentacja konsumentów w postępowaniu reklamacyjnym przed Sprzedawcą / Usługodawcą.

Prawo w reklamie (e-marketing) oraz doradztwo w zakresie zgodności reklamy z zasadami uczciwych praktyk rynkowych oraz uczciwej konkurencji.

Ochrona Danych Osobowych:

Dla przedsiębiorców oferujących swoje usługi w Internecie, oferujemy możliwość przygotowania kompletnej dokumentacji RODO, w tym polityki bezpieczeństwa, a także doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną. Sporządzamy także opinie prawne oraz wykonujemy analizy prawne prowadzonej w Internecie działalności gospodarczej pod kątem zgodności z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

Domeny internetowe:

Przygotowywania umów sprzedaży praw do domeny internetowej.

Reprezentacja abonenta Domeny przed NASK.

Reprezentacja w sprawach o naruszenia praw do domeny przed sądem polubownym ds. domen internetowych.

Prowadzenie spraw o naruszenie zasad uczciwej konkurencji przed sądami powszechnymi.

Opracowywanie strategii postępowania w przypadku naruszenia praw do domeny internetowej.

Przygotowywanie listów ostrzegawczych oraz wezwań.

Znaki towarowe i prawa autorskie:

Kancelaria świadczy usługi w następujących obszarach z zakresu znaków towarowych i praw autorskich:

Rejestracja znaków towarowych (znaku graficznego, znaku słownego albo znaku słowno–graficznego).

Prowadzenie spraw związanych z naruszeniem prawa do znaku towarowego.

Ocena zgodności znaku towarowego: słownego, graficznego, słowno-graficznego.

Prowadzenie spraw z zakresu prawa autorskiego.

Przygotowywanie umów dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych. oraz udzielenia licencji.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji:

Udzielamy pomocy prawnej przedsiębiorcom, których prawa zostały naruszone przez nieuczciwą konkurencję. Nasze wsparcie obejmuje reprezentację we wszelkich sprawach związanych z naruszeniem prawa przedsiębiorcy do nienaruszalności nazwy lub jakiegokolwiek innego oznaczenia przedsiębiorcy (np. logotypu), wprowadzającego w błąd oznaczenia towaru lub usługi, naśladownictwo produktów, a także w sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobistych przedsiębiorcy (osoby fizycznej oraz spółki), w tym przez nieuczciwą reklamę

Specyfiką branży IT oraz usług oferowanych w Internecie jest ich niegraniczony zasięg. Dlatego też Kancelaria Adwokacka adwokata Patricka Wilhelmsen oferuje zdalne świadczenie usług adwokackich na rzecz przedsiębiorców prowadzących swoją działalność nie tylko w Piasecznie, czy w Warszawie.

Kontakt i lokalizacja kancelarii

Kancelaria Adwokacka Patrick Wilhelmsen

Lokalizacja: Rozbrat 34/36 lok. 95, 00 – 429 Warszawa

Filia w Piasecznie: Zaleśna 20, 05-502 Piaseczno

508 920 164

adwokat@wilhelmsen.com.pl