Prawo cywilne

Kancelaria Adwokacka Adwokata Patricka Wilhelmsen świadczy usługi prawne w dziedzinie prawa cywilnego, przed sądami powszechnymi wszelkich instancji oraz Sądem Najwyższym, obejmujące w szczególności sprawy z zakresu:

  1. prawa rzeczowego– sprawy o przywrócenie naruszonego posiadania, o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności, ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, o ustanowienie i zmianę służebności, o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy.
  2. prawa zobowiązań– przygotowanie i analiza umów, zmiany podmiotowe stron zobowiązania (przelewy wierzytelności oraz zmiany dłużnika), prowadzenie spraw sądowych o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, o modyfikację treści stosunku prawnego, o stwierdzenie nieważności umowy, o zapłatę z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia albo o zwrot nienależnego świadczenia, a także w sprawach o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, czy o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli.
  3. prawa spadkowego – nabycie spadku, długi spadkowe, dział spadku, zachowek.
  4. prawa wieczystoksięgowego i hipotecznego – np. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz o obniżenie nadmiernej hipoteki.

Kontakt i lokalizacja kancelarii

Kancelaria Adwokacka Patrick Wilhelmsen

Lokalizacja: Rozbrat 34/36 lok. 95, 00 – 429 Warszawa

Filia w Piasecznie: Zaleśna 20, 05-502 Piaseczno

508 920 164

adwokat@wilhelmsen.com.pl