Postępowanie podatkowe

Doświadczenie zdobyte przez adwokata Patricka Wilhelmsen w trakcie wielu lat ścisłej współpracy z podmiotami specjalizującymi się w prawie podatkowym, pozwalają mu na profesjonalna reprezentację interesów podatnika przed organami Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności przed: Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, Naczelnikami Urzędów Skarbowych w Warszawie i okolicach, ze szczególnym uwzględnieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie, a także przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Postępowanie podatkowe ma na celu ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego. Zazwyczaj jest ono następstwem kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających, w trakcie których dochodzi do stwierdzenia nieprawidłowości w rozliczaniu podatku przez przedsiębiorcę. Wprowadzane przez władze nowoczesne mechanizmy kontroli działalności przedsiębiorców oraz nowa dedykowana służba Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. KAS) o szerokich kompetencjach, przyczyniają się do zwiększonej wykrywalności w zakresie nieprawidłowości w rozliczeniach VAT. Wśród rozwiązań tych wymienić można m.in. sukcesywnie wprowadzany w latach 2016 – 2018 obowiązek wysyłania jednolitych plików kontrolnych – JPK, sukcesywnie wprowadzany od 2018 roku (najpierw dobrowolnie, a następnie obowiązkowo) mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment), czy wreszcie od 01 stycznia 2020 roku obowiązujące już pierwsze grupy podatników obowiązkowe kasy fiskalne online.

Zmiany te umożliwiają organom podatkowym przeprowadzenie zdalnych czynności sprawdzających oraz wysoce skutecznych kontroli podatkowych, w tym tzw. kontroli krzyżowych obejmujących często znaczne ilości uczestników obrotu gospodarczego. 

Doświadczenie pokazuje, że zwiększona ściągalność VAT połączona ze wzmożoną aktywnością organów skarbowych w tym obszarze, oznacza zarazem zwiększone ryzyko błędu ze stronu organu. Ponowne ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego, jest często wynikiem pomyłki ze strony organów podatkowych lub przeprowadzenia postępowania dowodowego w sposób wadliwy oraz wybiórczy z naruszeniem przepisów Ordynacji Podatkowej, co prowadzi do wypaczeń przy ustalaniu stanu faktycznego.

Nie może też umknąć fakt, że postepowanie podatkowym jest postępowaniem o szczególnym charakterze, w którym nadrzędnym interesem organu wydającego decyzję w naszej sprawie jest interes Państwa. Zgodnie z ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej, kształtowanie polityki Krajowej Administracji Skarbowej, a więc Naczelników Urzędów Skarbowych oraz Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej rozstrzygających w sprawach podatkowych obywateli, stanowi kompetencję Ministra właściwego do spraw Finansów Publicznych. Aktualna polityka państwa nastawiona jest z kolei na maksymalizację zysków z tytułu podatku VAT i CIT poprzez likwidację luki podatkowej, co było wielokrotnie potwierdzane przez Ministra Finansów w jego publicznych wypowiedziach. Organem orzekającym w postępowaniach podatkowych są organy KAS, których nadrzędnym interesem ustawowym jest ochrona interesów Skarbu Państwa.  Często więc, dopiero na etapie postepowania przed niezależnym i niezawisłym sądem administracyjnym, udaje się uzyskać obiektywne i korzystne dla podatnika rozstrzygnięcie. Kancelaria Adwokacka adwokata Patricka Wilhelmsen z siedzibą przy ul. Rozbrat 34/36 w Warszawie oraz z filią przy ul. Zaleśnej 20 w Piasecznie, reprezentuje interesy podatników na każdym etapie postępowania podatkowego. Pomagamy w przygotowywaniu odwołań, skarg oraz skarg kasacyjnych, a w przypadku pozytywnych rozstrzygnięć występujemy o zwrot nadpłaconych kwot oraz o zapłatę odszkodowania.

Adwokat Patrick Wilhelmsen ma także doświadczenie w prowadzeniu m.in. następujących rozdzajów spraw:

dotyczących unikania podwójnego opodatkowania.

o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych m.in. w sprawach o rozłożenie podatku na raty oraz o odroczenie terminu płatności czy umorzenie zaległości podatkowej.

o stwierdzenie nadpłaty w podatku.

sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Kontakt i lokalizacja kancelarii

Kancelaria Adwokacka Patrick Wilhelmsen

Lokalizacja: Rozbrat 34/36 lok. 95, 00 – 429 Warszawa

Filia w Piasecznie: Zaleśna 20, 05-502 Piaseczno

508 920 164

adwokat@wilhelmsen.com.pl