Postępowanie przed wojskową komisją lekarską

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych żołnierzem zawodowym może zostać osoba, która posiada obywatelstwo polskie, dysponuje nieposzlakowaną opinią, o niebudzącej wątpliwości wierności dla Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Do orzekania w przedmiocie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej powołane są Wojskowe Komisje Lekarskie, w skład których wchodzą Rejonowe Wojskowe Komisje Lekarskie oraz Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie będąca organem wyższego stopnia względem Rejonowych Wojskowych Komisji Lekarskich.

Ocena zdolności kandydata lub żołnierza zawodowego do czynnej służby wojskowej i zaliczenie do odpowiedniej kategorii zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby następuje w formie decyzji, przy której wydaniu Wojskowe Komisje Lekarskie uwzględniają wykaz chorób i ułomności stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach. Klasyfikacja zawarta w wykazie podzielona jest na grupy, które różnią się w zależności od rodzaju służby i tym samym mogą być odrębne klasyfikowane w zależności od rodzaju tej służby.

Zgodnie z ustawą o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wyróżnia się trzy podstawowe kategorie zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej:

 1. kategoria Z – którą nadaje się kandydatowi lub żołnierzowi zawodowemu skierowanemu do komisji, jeżeli jest on zdolny do zawodowej służby wojskowej;
 2. kategoria Z/O – którą nadaje się jeżeli żołnierz jest zdolny do zawodowej służby wojskowej z ograniczeniami. Zdolność taka można stwierdzić jeżeli kandydat jest zdolny do pełnienia służby w określonych rodzajach Sił Zbrojnych i rodzajach wojsk oraz na określonych stanowiskach. Przy orzekanie w przedmiocie tej zdolności uwzględnia się zdolność do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisku służbowym wskazanym przez organ właściwy do wyznaczania na to stanowisko, które powinno być uzgodnione z żołnierzem;
 3. kategoria N – oznaczająca trwałą lub czasową niezdolność do zawodowej służby wojskowej.

Orzekanie o zaliczeniu do określonej kategorii co do zasady odbywa się na podstawie badania lekarskiego fizycznej i psychicznej zdolności, natomiast przepisy nakazują wojskowym komisjom lekarskim uwzględniać również inne dokumenty wymienione w Rozporządzeniu m.in.

 1. opis przebiegu zawodowej służby wojskowej z akt personalnych żołnierza zawodowego;
 2. informacje o warunkach i przebiegu służby wojskowej dla celów wojskowych komisji lekarskich sporządzona przez lekarza jednostki na podstawie badania lekarskiego, karty opisu stanowiska służbowego, karty badań profilaktycznych i okresowych oraz dokumentacji medycznej i orzeczniczo-lekarskiej żołnierza;
 3. historię chorób leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego;
 4. wyniki pomiarów czynników szkodliwych występujących w środowisku służby;
 5. karty badań profilaktycznych i okresowych;
 6. książki zdrowia żołnierza zawodowego;
 7. informacje zawarte w pisemnym oświadczeniu żołnierza zawodowego;
 8. akta postępowania powypadkowego.

odwołanie od decyzji wojskowych komisji lekarskich

Od decyzji Rejonowych Wojskowych Komisji Lekarskich przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie. Wobec tego osoba, która uzyskała np. kategorię N (niezdolny) może w terminie 14 dni od doręczenia jej decyzji złożyć odwołanie. Postępowanie toczy się w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem odrębności wynikających z Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.

Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie wydaje merytoryczne rozstrzygnięcie w sprawie, w którym orzeka na podstawie całości dokumentów zgromadzonych w aktach, przy czym jest ona także uprawniona do przeprowadzenia dodatkowego postępowania w celu uzupełnienia dokumentów, w tym do skierowania żołnierza na obserwację lub badanie lekarskie.

Jako, że rozstrzygnięcie CWKL jest decyzją administracyjną, przysługuje od niej skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd administracyjny bada, czy prawidłowo zastosowano przepisy Rozporządzenia oraz czy dokonano właściwej klasyfikacji stanu zdrowotnego żołnierza, a ponadto czy zachowane zostały wszystkie wymogi proceduralne. Sąd nie jest natomiast uprawniony do badania aspektów dotyczącej medycznej oceny stanu zdrowia kandydata lub żołnierz. W przypadku uwzględnienia skargi sąd uchyla decyzję i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania.

Sporządzenie odwołania albo skargi warto zlecić adwokatowi, który prawidłowo sformułuje zarzuty przeciwko rozstrzygnięciu. W wielu przypadkach może to znacząco zwiększyć szansę na pozytywne zakończenie sprawy.

Adw. Patrick Wilhelmsen

Kancelaria Adwokacka Patrick Wilhelmsen

Lokalizacja: Rozbrat 34/36 lok. 95, 00 – 429 Warszawa

Filia w Piasecznie: Zaleśna 20, 05-502 Piaseczno

508 920 164

adwokat@wilhelmsen.com.pl